Menu
Obec Chvalíkovice
ObecChvalíkovice

Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Obec Chvalíkovice

Obec Chvalíkovice je územním samosprávným společenstvím občanů založeným dle zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích. V současnosti se právní postavení obce řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích. Obec je veřejnoprávní korporací, má postavení právnické osoby - v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Své záležitosti spravuje samostatně a při výkonu této samostatné působnosti se řídí zákonem a jinými právními předpisy vydanými na základě zákona. Obec rovněž vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy a též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů a dále opatřeními příslušných orgánů veřejné správy přijatými při kontrole výkonu přenesené působnosti podle zákona o obcích. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštními zákony.

České školy 63 / 11
74706 Chvalíkovice
Telefon: 553 787 224
Starostka: 725 146 530
Účetní, referent: 778 707 864
Fax:
E-mail: obec@chvalikovice.cz
WWW: www.chvalikovice.cz/
ID Datové schránky: s66bs5u
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  České školy 63 / 11
  74706 Chvalíkovice
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  České školy 63 / 11
  74706 Chvalíkovice
 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí8:00 – 11:0012:00 – 15:30
  středa8:00 – 11:0012:00 – 17:00
 • 4.4 Telefonní čísla

  553 787 224
  Starostka: 725 146 530
  Účetní, referent: 778 707 864
 • 4.5 Adresa internetové stránky

 • 4.6 Adresa podatelny

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  obec@chvalikovice.cz

  Další informace jsou na stránce podatelny.

 • 4.8 Datová schránka

  ID Datové schránky: s66bs5u
ČS a.s.Opava: 1841175379/0800 (Česká spořitelna, a.s.)
00849685
DIČ:
 • 8.1 Seznamy hlavních dokumentů

 • 8.2 Rozpočet

  Rozpočty

  Rozpočet na rok 2014
  61.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 48,88 kB
  Staženo: 1,408×
  Vloženo: 2. 7. 2014
  Rozpočet na rok 2015
  rozpoČet obce na r. 2015.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 282,39 kB
  Staženo: 1,070×
  Vloženo: 22. 11. 2016
  Rozpočet na rok 2016
  rozpoČet obce na r. 2016.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 284,76 kB
  Staženo: 1,082×
  Vloženo: 26. 11. 2016
  Rozpočet na rok 2017
  rozpoČet obce na r. 2017.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 289,3 kB
  Staženo: 1,047×
  Vloženo: 2. 3. 2017

  Rozpočty - Schválený rozpočet

  schválený rozpočet ma rok 2018
  SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE NA R. 2018.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 290,03 kB
  Staženo: 831×
  Vloženo: 5. 5. 2019

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.. lze podat následujícími způsoby:

 • Osobní podání (ústně či písemně) - na obecním úřadě: Obec Chvalíkovice, České školy 63/11 Chvalíkovice
 • Elektronické podání - prostřednictvím elektronické podatelny na adresu obec@chvalikovice.cz
 • Písemné podání poštou - na adresu obecního úřadu: Obec Chvalíkovice, České školy 63/11 Chvalíkovice, 747 06 Opava 6
 • Telefonické podání – tel.číslo
  • 553 787 224 (Obecní úřad )
   725 146 530 (Starostka)
   778 707 862 (Místostarosta)
   778 707 864 (Nosková Markéta-účetní)

K podání žádosti lze použít formulář.

Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel obecní úřad. Lhůta pro vyřízení žádosti činí 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění, lhůta může být prodloužena o 10 dnů ze závažných důvodů dle zákona.

Poplatky za poskytnutí informací jsou uvedeny v Sazebníku úhrad.

 

Příjem žádostí a podání


Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

- komu je žádost určena,
- jaká konkrétní informace je požadována
- kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti


Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti - do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

- odvolání se podává písemně - na doručenku - na adresu obecního úřadu,
- odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

- zastupitelstvo obce - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
- krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

 

 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  14.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Obec jedná a rozhoduje zejména podle níže uvedených právních předpisů, jejichž aktuální platné znění naleznete na stránkách Portálu veřejné správy České republiky. Tyto právní předpisy jsou rovněž k nahlédnutí veřejnosti na obecním úřadě v úředních hodinách.

   

  • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. – ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY
  • Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. - LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  • Vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup
  • Zákon č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
  • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
  • Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
  • Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
  • Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
  • Vyhláška č. 338/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností
  • Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
  • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
  • Vyhláška č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel
  • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a o rodných číslech a o změně některých zákonů
  • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
  • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
  • Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí
  • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
  • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
  • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
  • Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  • Zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
  • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
  • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu
  • zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů
  • nařízení vlády 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách
  • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu
  • vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu
  • zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech
  • zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
  • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • Zákon č. 116/1990 Sb. o nájmu a podnájmu nebytových prostor
  • Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)
  • Zákon č. 72/1994 Sb., zákon o vlastnictví bytů
  • Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě (zákon o vyvlastnění)
  • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
  • Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád
  • zákon č. 143/2001 Sb., zákon o ochraně hospodářské soutěže
  • zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy a o změně některých zákonů
  • zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
  • zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
  • zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu
  • Zákon č. 72/1994 Sb., zákon o vlastnictví bytů
  • Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů
  • Vyhláška Ministerstva financí č. 540/2002 Sb. - prováděcí vyhláška k zákonu o oceňování majetku
  • Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
  • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
  • Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině
  • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
  • Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu
  • Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
  • Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
  • Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon)
  • Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti
  • Zákon č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání
  • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon)
  • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
  • Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
  • Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší
  • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
  • Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a změně některých zákonů
  • Zákon č. 76/2002 Sb., zákon o integrované prevenci
  • Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru ČR
  • Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
  • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
  • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
  • zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
  • zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
  • zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
  • zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii
  • Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
  • Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
  • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
 • 11.2 Vydané právní předpisy

  Obec Chvalíkovice vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
  Úřední deska
 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

   

  Sazby za poskytování informací

  Položka

  Sazba

  hodina práce (účtuje se každých započatých 30min.)

  250,00 Kč

  fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4) - 1 strana

  oboustranný tisk nebo kopie

  2,00 Kč

  4,00 Kč

  fotokopie formát A3

  3,00 Kč

  fotokopie oboustranná A3

  5,00 Kč

  paušál provozních nákladů (materiál, energie)

   

  ostatní náklady

  dle skutečně 
  vynaložených nákladů

 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 13.1 Vzory licenčních smluv

  Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou pro Obec Chvalíkovice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva z. 106 z roku 2015

zák. 106 výroční zpráva 2015.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 211,67 kB
Staženo: 2,443×
Vloženo: 26. 11. 2016

Výroční zpráva z. 106 z roku 2016

sk-c224e-ch17032413240.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 212,31 kB
Staženo: 1,051×
Vloženo: 28. 3. 2017

Výroční zpráva z. 106 z roku 2017

106-2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 212 kB
Staženo: 875×
Vloženo: 20. 2. 2018

Výroční zpráva z. 106 z roku 2018

SK-C224e-CH19082008270.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 175,75 kB
Staženo: 776×
Vloženo: 20. 8. 2019

Výroční zpráva z. 106 z roku 2019

SKM_C25820082708300.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 35,23 kB
Staženo: 619×
Vloženo: 31. 8. 2020

Výroční zpráva z. 106 z roku 2020

SK-C224e-CH21030108570-výroční zpráva 2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 173,5 kB
Staženo: 444×
Vloženo: 6. 3. 2021

Výroční zpráva z. 106 z roku 2022

Výroční_zpráva_2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 192,28 kB
Staženo: 144×
Vloženo: 24. 1. 2023

Informace za rok 2015

Informace za rok 2016

Informace za rok 2017

Informace za rok 2018

Informace za rok 2019

Informace za rok 2021

Formuláře nejsou k dispozici.

Opravné prostředky podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění:

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, je obecným procesním předpisem upravujícím postup při rozhodování orgánů obce jakožto správních orgánů. Opravným prostředkem proti nepravomocnému rozhodnutí správního orgánu, vydanému ve správním řízení podle správního řádu, je odvolání.

Postup dle správního řádu se uplatní tehdy, nestanoví-li jiný postup zvláštní zákon (např. zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, apod.) nebo nejedná-li se o samostatnou zvláštní právní úpravu (např. zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění). Ve vydaných rozhodnutích je vždy obsaženo poučení o odvolání, které stanoví postup odvolatele (zda je možné odvolání podat, jaká je odvolací lhůta, který správní orgán o odvolání rozhoduje a u kterého správního orgánu se odvolání podává).

Odvolání se podává u obecního úřadu, který napadené rozhodnutí vydal. Lze jej učinit písemně (poštou na adresu obecního úřadu nebo osobně tamtéž) nebo ústně do protokolu, popř. v elektronické podobě (na elektronickou adresu podatelny) podepsané zaručeným elektronickým podpisem podle zvláštních předpisů (zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, v platném znění). Odvolání musí mít náležitosti dle § 37 odst. 2 správního řádu a musí z něj být především patrné, kdo jej podává, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal obecnímu úřadu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. O odvolání obvykle rozhoduje příslušný krajský úřad jako nadřízený správní orgán.

Proti blokové pokutě, uložené v blokovém řízení dle § 84 a násl. zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, se odvolat nelze.

Proti příkazu, vydanému v příkazním řízení (zjednodušené správní řízení) dle § 150 správního řádu lze podat odpor s náležitostmi dle správního řádu (viz výše) ve lhůtě 8 dnů ode dne oznámení příkazu (v případě příkazního řízení dle § 87 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, činí lhůta 15 dnů) u obecního úřadu, který příkaz vydal. Podáním odporu se příkaz ruší a obecní úřad pokračuje ve správním řízení.

Rozhodnutí správního orgánu vydané ve správním řízení je dále přezkoumatelné soudem na základě žaloby dle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v platném znění, kterou lze podat k příslušnému krajskému soudu (do jehož obvodu spadá sídlo obecního úřadu) ve lhůtě 2 měsíců od doručení předmětného rozhodnutí, avšak až po vyčerpání řádného opravného prostředku – odvolání.

Proti nevhodnému chování úředníků nebo proti postupu obecního úřadu se lze bránit stížností dle § 175 správního řádu v případech, kdy nelze použít odvolání. Stížnost se podává ústně či písemně u obecního úřadu, který vede řízení.

Opravné prostředky při poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.:

Proti rozhodnutí obecního úřadu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 15 odst. 4 (jestliže obecní úřad ve lhůtě pro vyřízení žádosti neposkytl informace či nevydal rozhodnutí). Odvolání s náležitostmi dle správního řádu (viz výše) se podává u obecního úřadu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat. O odvolání rozhoduje obvykle krajský úřad jako nadřízený správní orgán. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je dále přezkoumatelné soudem na základě žaloby dle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v platném znění, kterou lze podat ve lhůtě 2 měsíců od doručení předmětného rozhodnutí, avšak až po vyčerpání řádného opravného prostředku – odvolání.

Žadatel je dále oprávněn podat u obecního úřadu za podmínek dle zákona stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace. O stížnosti rozhoduje příslušný krajský úřad s výjimkou případů, kdy obecní úřad stížnosti ve stanovené lhůtě sám zcela vyhoví poskytnutím požadované informace, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Úřad

Počasí

dnes, úterý 18. 6. 2024
déšť 26 °C 15 °C
středa 19. 6. slabý déšť 21/12 °C
čtvrtek 20. 6. skoro jasno 23/9 °C
pátek 21. 6. oblačno 27/14 °C

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28
1
29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18
1
19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
1
29 30

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů